วันที่   21   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - คณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมอบรมเสริมสร้างสมรรถนะฯ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  13  นางกัณฤทัย ศรีวิชา