วันที่   18   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมชินเรศ 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจฯ PA แกนนำสถานศึกษา  110  นางสาวอรสิณียาพ์ ศรีสองเมือง
ห้องประชุมพุทธนเรศ 08.30-16.30   - ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ PA ให้แก่แกนนำสถานศึกษา  110  นางสาวอรสิณียาพ์ ศรีสองเมือง