วันที่   16   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - พุธเช้า ข่าวสพฐ.  15  นางสาวนันทิยา เงินศรี
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-12.00   - สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง แม่บ้าน และ พนักงานรักษาความปลอดภัย  3  นายศุภชัย สุวรรณเทพ