วันที่   29   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมชินเรศ 13.00-16.30   - ประชุมผอ.สพท. เกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานบุคคล  2  นางสาวศิริวรรณ แสนชุ่ม