วันที่   22   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ตัดสินผลงานการประกวดภาพยนต์สั้นโรงเรียนสุจริต  15  นายพรรณชัย ใบศรี
ห้องประชุมชินเรศ 08.30-   - ชี้แจงแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขคำสั่ง กสช.  6  นางสุภรีย์ หอมสะอาด