วันที่   14   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมชินเรศ 08.30-16.30   - ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  10  นางสาววิภา เทียนขาว
ห้องประชุม PLC Center 08.30-16.30   - ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  10  นางสาววิภา เทียนขาว