วันที่   8   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุมประธานสหวิทยาเขตผ่านระบบ Zoom Meeting  5  นายพรรณชัย ใบศรี
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 67 งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ผ่านระบบ Zoom)  10  นางสัญชวัล ผูกพานิช