วันที่   4   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมชินเรศ 08.30-12.00   - ประชุมเตรียมขับเคลื่อนให้ ผอ.โรงเรียน  10  นางสาวอรสิณียาพ์ ศรีสองเมือง