วันที่   7   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  12  นางสาววิภา เทียนขาว
ห้องประชุมชินเรศ 13.00-16.30   - การประชุมกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  15  นางสาวพชรณัท เกตุรัตน์