วันที่   1   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - บรรจุผู้สอบแข่งขันได้และบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือก  25  นางเตือนใจ พรมมี
ห้องประชุมชินเรศ 08.30-16.30   - ประชุม PA  12  นางสาวอรสิณียาพ์ ศรีสองเมือง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - รับฟังแถลงข่าวการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  5  นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์
ห้องประชุม PLC Center 13.00-16.30   - ประชุมกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว  7  นายศุภชัย สุวรรณเทพ