วันที่   30   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - พุธเช้า ข่าวสพฐ.  15  นางสาวนันทิยา เงินศรี
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - พิจารณางบประมาณ ปี 67 (สพม.พล อต)  20  นางสัญชวัล ผูกพานิช