วันที่   9   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - พุธเช้า ข่าวสพฐ.  15  นางสาวนันทิยา เงินศรี
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - การประชุมจัดทำแผนการนิเทศการจัดการศึกษา  15  นางสาวพชรณัท เกตุรัตน์
ห้องประชุมชินเรศ 13.00-16.30   - ประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  5  นางสาวปฏฐพร ชมภูศรี